1. Olym B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarin de advocatenpraktijk wordt uitgeoefend. Olym B.V. is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65355296.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en rechtshandelingen verricht door en namens Olym B.V., tenzij expliciet en schriftelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele wederpartij van Olym B.V. (hierna: “Opdrachtgever”) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De algemene voorwaarden van Olym B.V. gelden tevens ten behoeve van alle personen die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.
 3. Alle aan Olym B.V. verstrekte opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op basis van een overeenkomst van opdracht tussen de Opdrachtgever en Olym B.V., met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW.
 4. De Opdrachtgever kan de opdracht te allen tijde door opzegging beëindigen, desgewenst met onmiddellijke ingang. De Opdrachtgever is gehouden de overeengekomen vergoeding te voldoen voor de werkzaamheden die zijn verricht tot het moment van beëindiging. Ook Olym B.V. kan de opdracht beëindigen, maar zal dat alleen doen wegens gewichtige redenen, bijvoorbeeld indien er een verschil van mening bestaat over de wijze waarop de zaak moet worden behandeld en dit geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost. Olym B.V. zal bij het beëindigen van een opdracht de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor zorg dragen dat de Opdrachtgever daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.
 5. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Indien de Opdrachtgever de resultaten van de door Olym B.V. verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, zal de Opdrachtgever Olym B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van die werkzaamheden alsmede voor redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.
 6. Tenzij anders is overeengekomen, zal Olym B.V. voor de verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever een honorarium in rekening brengen dat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke jaarlijks door Olym B.V. vast te stellen uurtarieven. Door Olym B.V. ten behoeve van de Opdrachtgever gemaakte onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Alle tarieven en onkosten worden verhoogd met BTW, indien van toepassing.
 7. De factuur moet worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op bankrekening vermeld op de factuur. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van facturen komen voor rekening van de Opdrachtgever, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag.
 8. De aansprakelijkheid van Olym B.V. en haar bestuurders en al diegenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor deze werkzaam zijn of zijn geweest, is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Olym B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Olym B.V. komt. De polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Olym B.V. kennen (naast andere beperkingen) een maximum uit te keren bedrag van vijf miljoen euro. Opdrachtgever kan op eerste verzoek inzage krijgen in de toepasselijke polisvoorwaarden.
 9. Indien om welke reden dan ook in het geheel geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever beperkt tot het door Olym B.V. in verband met de betreffende opdracht gefactureerde en door de Opdrachtgever betaalde bedrag (exclusief BTW), tot een maximum van €50.000.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Olym B.V. zijn ingediend (i) binnen twaalf maanden na de laatste dag dat de werkzaamheden zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben, of indien eerder, (ii) binnen drie maanden na de dag dat Opdrachtgever kennis nam, of redelijkerwijze had kunnen nemen, van de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 11. Olym B.V. is bevoegd bij de uitvoering van opdrachten gebruik te maken van de diensten van derden. De selectie van in te schakelen derden zal zoveel mogelijk geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Olym B.V. is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Olym B.V. is door de Opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheids­beperkingen van derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 12. Indien bij de dienstverlening gebruik wordt gemaakt van transmissie via het internet en/of andere openbare of voor derden toegankelijke elektronische, telefoon- of andere netwerken, is de vertrouwelijkheid van dergelijke transmissies niet gewaarborgd en is Olym B.V. niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever mocht lijden doordat derden zich toegang verschaffen tot de voor Opdrachtgever bestemde informatie of door ongeautoriseerde openbaarmaking door derden.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engels taal opgesteld. Ingeval van een verschil zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
 14. Olym B.V. neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of de uitvoering van de dienstverlening van Olym B.V., inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.
  Particuliere Opdrachtgever: betreft het geschil een opdracht van een particuliere Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de Opdrachtgever zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere Opdrachtgever is alleen sprake van bindend advies indien de Opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de Opdrachtgever dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.
  Zakelijke Opdrachtgever: betreft het geschil de opdracht van een zakelijke Opdrachtgever, dan voorziet het Reglement in arbitrage. Klachten over de uitvoering van een opdracht en/of over de hoogte van een verstuurde declaratie moeten schriftelijk worden ingediend bij Olym B.V. (i) binnen twaalf maanden na de laatste dag dat de werkzaamheden zijn verricht waarop de klacht betrekking heeft, of indien eerder, (ii) binnen drie maanden na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven. Indien de klacht niet naar tevredenheid is opgelost binnen vier weken nadat deze is ingediend, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur wordt op aanvraag toegezonden en is tevens beschikbaar via de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.
 15. Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Olym B.V. is alleen Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet kunnen worden beslecht door de Geschillencommissie Advocatuur zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.