Olym B.V. doet er alles aan om haar cliënten zo zorgvuldig mogelijk van dienst te zijn. Onze dienstverlening is er op gericht om voor u de best mogelijke resultaten te bereiken. Indien u onverhoopt toch ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening, of over een door Olym B.V. aan u in rekening gebrachte declaratie, dan verzoeken wij u deze klacht te richten aan de desbetreffende advocaat of aan de klachtenfunctionaris.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd binnen vier weken na het indienen van de klacht schriftelijk aan u bevestigen.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer wij niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht hebben gereageerd. U kunt de klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor.

De Geschillencommissie Advocatuur valt onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en de Stichting Geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB) te Den Haag. De Geschillencommissie  behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dit Reglement wordt op aanvraag toegezonden en is tevens beschikbaar via de website van de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis of een bindend advies:

Particuliere cliënt: betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt, dan voorziet het Reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht door de advocaat wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet de cliënt dit niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing.

Zakelijke cliënt: betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het Reglement in arbitrage.

Adressen

Olym B.V.:
Olym B.V.
T.a.v. de klachtenfunctionaris
Olympisch Stadion 24
1076 DE Amsterdam
Telefoon: 020 – 800 6016

Geschillencommissie Advocatuur:
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Kantooradres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag
Telefoon: 070 – 310 53 10
Website: www.degeschillencommissie.nl.